numer alarmowy 994 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizujemy projekt: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Pabianice"

 

logotypy ZWIK

Realizujemy projekt: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Pabianic"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

W dniu 12 września 2014 roku, pomiędzy przedstawicielami Instytucji Wdrażającej, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o., podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pn „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego Miasta Pabianic” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.


Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 11 453 686,27 PLN.


Kwota wydatków kwalifikowanych to 8 961 758,87 PLN, przy czym wysokość dofinansowania stanowi 85% ich wartości i wynosi 7 617 495,03 PLN.
Wkład własny Beneficjenta to 3 836 191,24 PLN.
Realizacja Projektu – do 31.12.2015r.


 

Realizacja Projektu  „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego miasta Pabianic” przyczyni się do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu poprzez:

  • renowację istniejących oraz budowę nowych ciągów kanalizacyjnych umożliwiających podłączenie do sieci nieruchomości z pozostałych nieskanalizowanych obszarów miasta.
  • modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody

Działania te są konsekwencją prowadzonej do tej pory rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i stanowią uzupełnienie funkcjonującej sieci w celu osiągnięcia stopnia skanalizowania miasta bliskiego 99%.


Roboty budowlane w ramach tego przedsięwzięcia podzielono na trzy zadania, obejmujące spójne technicznie i terytorialnie zamierzenia inwestycyjne.

Zadanie I - obejmuje budowę odcinków kanałów sanitarnych w zlewni kolektora IIa w ulicach Kalinowej i Cedrowej. Łączna długość kanałów wraz z odejściami bocznymi pod posesje tj do granic działki to ponad 800 m. Planuje się przyłączenie 27 posesji do nowowybudowanych odcinków kanalizacji.

Ten etap robót został zrealizowany. Spółka jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Już dziś istnieje możliwość uzyskania warunków na przyłączenie posesji do kanalizacji w ulicach Cedrowej i Kalinowej.

W ramach akcji „Przyłącz się” oferujemy Państwu doskonałe warunki współpracy - preferencyjne finansowanie, kompleksową usługę od projektu do wykonawstwa oraz doradztwo.

 pdf ikonka  Wniosek - program PRZYŁĄCZ SIĘ

 

Zadanie II - renowacja istniejących kanałów sanitarnych i ogólnospławnych. Renowacja polega  na oczyszczeniu i uszczelnieniu kanału poprzez punktową lub wzdłużną likwidację przecieków. Roboty wykonane zostaną metodą bezwykopową poprzez zainstalowanie w kanałach rękawa termoutwardzalnego po uprzednim ich wyczyszczeniu. Działania te mają na celu ograniczenie dopływu wód infiltracyjnych i przypadkowych.

Trwa realizacja prac zgodnie z harmonogramem.

 

Zadanie III - modernizacja kompleksu zbiorników na Stacji Uzdatniania Wody „ Jutrzkowicka” obejmująca wymianę istniejącej części technologicznej wybudowanej z rur stalowych na nową zrealizowaną w technologii PEHD. Zbiorniki wody będą osuszone, a następnie poddane oczyszczeniu ze starych warstw zdegradowanych wykładzin i betonu. Przygotowane podłoża zostaną zabezpieczone nowymi warstwami wykładzin. Ponadto przewiduje się wykonanie nowego docieplenia przekrycia zbiorników. Modernizacja obejmie 4 zbiorniki wody czystej wraz z 2 komorami Zasów stanowiących część stacji uzdatniania wody przy ul. Wodnej w Pabianicach.